Top
Javni oglas za prikupljanje ponuda - OLX blog
fade
8548
post-template-default,single,single-post,postid-8548,single-format-standard,eltd-core-1.2.1,flow-ver-1.7,,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-grid-1300,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-vertical,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-dropdown-default,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Javni oglas za prikupljanje ponuda

Na osnovu Odluke Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo broj: 01-23-6.2/22 od 14.06.2022. godine o objavi javnog oglasa o namjeri prodaje poslovnog objekta na adresi Džidžikovac 1, Sarajevo, NLB Banka d.d. Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS

o  namjeri prodaje poslovnog objekta i prikupljanje ponuda

I Prodavac

NLB Banka d.d. Sarajevo ( u daljem tekstu: Banka ), sa sjedištem u ul. Koševo 3, 71 000 Sarajevo ima namjeru prodaje poslovnog objekta.

II Predmet prodaje

Predmet prodaje je poslovni objekat u vlasništvu Banke, koji se nalazi na adresi Džidžikovac 1, odnosno na uglu ulica Koševo i Džidžikovac, Općina Centar – Sarajevo, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Sarajevu, katastarska općina/opština: SARAJEVO IV, ukupne površine 1040,05 m2, a koji se sastoji od:

  • Podrum/garaže ukupne površine 320,61 m2, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak, uložak broj 9873, označeno kao k.č.1303/E1;
  • Prizemlje ukupne površine 223,9 m2, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak, uložak broj 9874, označeno k.č. 1303/E2;
  • Prvi Sprat ukupne površine 201,12 m2, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak, uložak broj 9875, označeno kao k.č. 1303/E3;
  • Mansarda I nivo, ukupne površine 159,42 m2, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak, uložak broj 9876, označeno kao č. 1303/E4;
  • Mansarda II nivo, ukupne površine 135 m2, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak, uložak broj 9877, označeno kao k.č. 1303/E5;

III Cijena poslovnog objekta

Minimalna cijena poslovnog objekta označenog u tački II Javnog oglasa o namjeri prodaje i prikupljanju ponuda za prodaju poslovnog objekta ( u daljem tekstu: Javni oglas ) iznosi 8.000.000,00 KM.

IV Način Prodaje

Prodaja poslovnog objekta izvršit će se prikupljanjem pismenih ponuda (sistem zatvorenih prijava).

Banka će razmotriti sve pristigle ponude ali zadržava diskreciono pravo u pogledu izbora  kupca u cilju donošenja konačne odluke o prodaji poslovnog objekta.

Prodaja se vrši po načelu “viđeno – kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

V Učesnici na javnom oglasu

Pravo dostavljanja ponuda imaju sva pravna i fizička lica.

Zainteresovana lica mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom u Banci, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba u Banci je Edin Sarić telefon broj: 033/720 647; e-mail: edin.saric@nlb.ba

VI Prijava na javni oglas

Prijava na javni oglas se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati slijedeće:

Za pravna lica: ponuđena cijena, puni naziv, sjedište, kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starija od 3 mjeseca,fotokopije ID i PDV uvjerenja, potpis ovlašćenog lica, kontakt osoba i broj telefona.

Za fizičko lice: ponuđena cijena, ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, fotokopija ID uvjerenja i PDV uvjerenja, ukoliko je ponuđač PDV obveznik, potpis lica, kontakt telefon.

VII Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 45 (četrdesetpet) dana  od dana objavljivanja oglasa. Ponuda se može predati neposredno u prostorijama Banke ili putem pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu:

NLB Banka d.d. Sarajevo, Koševo 3, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: „Javni oglas o  namjeri prodaje poslovnog objekta i prikupljanje ponuda –  ne otvarati“.

Ukoliko se ponuda ne dostavi u naznačenom roku ili ako ne sadrži elemente kako je navedeno, ponuda će se smatrati neblagovremenom i nepotpunom, te ista neće biti razmatrana.

VIII Ostalo

Ukoliko dođe do realizacije prodaje, prije zaključivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine izabrani ponuđač je obavezan dostaviti Banci ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, te ovjerene fotokopije ID i PDV uvjerenja za pravna lica, odnosno ovjerenu fotokopiju lične karte za fizičko lice ili ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta i ovjerenu fotokopiju ID i PDV uvjerenja, ukoliko je isti PDV obveznik.

Pored dokumentacije iz prethodnog stava u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine izabrani ponuđač je obavezan dostaviti i dokaze o porijeklu novčanih sredstava, u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Banka neće zaključiti ugovor sa ponuđačem koji ne može dokazati zakonitost porijekla ili izvora sredstava iz kojih plaća kupoprodajnu cijenu.

Ovaj Javni oglas služi za prikupljanje ponuda u cilju donošenja konačne odluke o prodaji poslovnog objekta u vlasništvu Banke, s tim da Banka zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od provođenja postupka i prodaje poslovnog objekta, te isti ne obavezuje Banku na zaključivanje ugovora o prodaji.

U slučaju da Banka donese Odluku o prodaji poslovnog objekta iz tačke II ovog Javnog oglasa, odlukom će biti definisan izabrani ponuđač i uslovi kupoprodaje , te će Banka sa izabranim ponuđačem, a nakon dostave potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu imovine,  zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina u formi notarski obrađene isprave.

Prodajnu cijenu predmetne nekretnine, izabrani učesnik javnog oglasa, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u dogovorenom roku, na račun Banke. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje i prenos prava vlasništva snosi kupac.

NLB Banka d.d. Sarajevo

Belma
Nema komentara

Objavite komentar